Stroom BV

Privacy statement

Eerst en vooral zijn we erg blij dat u geïnteresseerd bent in STROOM. Wij trachten ervoor te zorgen dat u zich niet druk hoeft te maken over de bescherming van uw Persoonsgegevens wanneer u uw Persoonsgegevens aan ons bezorgt via de website www.stroomrecruitment.be (de “Website”) of via enig ander kanaal.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop Persoonsgegevens door ons worden verwerkt, ongeacht of we u bijstaan bij het vinden van een job, onze relatie met u voortzetten nadat we een job voor u hebben gevonden, u een dienst verlenen, een dienst van u ontvangen of wanneer u ons Persoonsgegevens bezorgt wanneer u onze Website bezoekt.

We vragen u uitsluitend om gegevens met ons te delen die helpen om onze diensten aan u te verstrekken, zoals bijvoorbeeld uw naam, leeftijd, contactgegevens, details over uw opleiding, arbeidsverleden, …

Wij baseren ons hiervoor op de verwerkingsgronden van de overeenkomst (het leveren van een dienst), de wettelijke verplichting en ons gerechtvaardigd belang (zie ook artikel 2).

Indien u vragen of opmerkingen heeft in dit verband, verzoeken wij u om contact op te nemen met ons via privacy@stroomrecruitment.com.

Door ons uw Persoonsgegevens via de Website of via enig ander kanaal te verstrekken, wordt u geacht het gebruik van uw Persoonsgegevens te hebben erkend in overeenstemming met deze privacyverklaring.

1. Definities

“Persoonsgegevens” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, waaronder elke informatie valt aan de hand waarvan een natuurlijke persoon (ook wel de “betrokkene” of “datasubject”) wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.

“STROOM” betekent BV STROOM, met zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271/4.2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0656.525.989, titularis van alle rechten die rusten op de Website.

“Verantwoordelijke” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679. STROOM zal gekwalificeerd worden als de Verantwoordelijke die de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens.

“Verwerker” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, die Persoonsgegevens verwerkt namens/in opdracht van de Verantwoordelijke.

“Verbonden Vennootschap” betekent een vennootschap waarmee STROOM verbonden is, zoals bijvoorbeeld haar zuster- of dochtervennootschappen.

2. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Kandidaatgegevens
In het kader van onze dienstverlening aan u als kandidaat, om u de best mogelijke jobaanbiedingen te kunnen bezorgen die op uw profiel zijn afgestemd, verzamelen en verwerken wij identiteits- en contactgegevens van kandidaten. De doeleinden van de verwerking zijn de uitvoering van een overeenkomst met een kandidaat, het voorstellen van kandidaten aan klanten en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing).

Klantgegevens
In het kader van onze dienstverlening aan u als klant zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot het zoeken van kandidaten, verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing).

Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Wij verzamelen en verwerken voorts de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing).

Gegevens van personeel
Wij verwerken de Persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst en/of het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Andere gegevens
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook Persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Heel concreet, kunnen we de Persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om u als gebruiker van de Website te identificeren;
 • om u informatie te bezorgen omtrent onze projecten en diensten;
 • om u onze diensten te leveren en eventuele overeenkomsten uit te voeren;
 • om u onze nieuwsbrief te bezorgen;
 • om mogelijke klachten of verzoeken te verwerken en te behandelen.

3. De vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens

Telkens wanneer u Persoonsgegevens verstrekt aan ons, zullen wij deze informatie behandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen in het kader van de verwerking van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

We implementeren passende maatregelen en procedures om de Persoonsgegevens die we middels de Website of via (elektronische) correspondentie met u verzamelen te beveiligen en te beschermen.

Op deze manier verbinden wij ons ertoe om, in de mate van het mogelijke, illegale verwerking van Persoonsgegevens en onbedoeld verlies of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.

Ondanks de voorzorgsmaatregelen kunnen wij evenwel niet garanderen dat uw Persoonsgegevens worden beschermd indien deze gegevens op onbeveiligde wijze buiten de Website worden doorgegeven of op een andere manier worden meegedeeld.

Wij trachten de beveiliging van uw Persoonsgegevens te optimaliseren door de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot personen met een “need-to-know”-basis (bijvoorbeeld: alleen STROOM en haar werknemers of medewerkers die uw Persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 2 zullen toegang krijgen tot de gegevens).

4. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe lang worden ze bewaard?
STROOM verzamelt uw Persoonsgegevens als volgt:

wanneer u Persoonsgegevens bezorgt via de Website;
wanneer u een vraag heeft of een klacht wenst te formuleren;
wanneer u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de Website.
Wij kunnen de Persoonsgegevens die we via de Website verzamelen combineren met informatie die u ons op een andere manier verstrekt of die derden aan ons leveren. We kunnen deze informatie bewaren in een gecombineerde database of in verschillende afzonderlijke databases.

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van zeven jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze Persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de Persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Kandidaatgegevens worden verwijderd indien we gedurende een periode van twee jaar geen betekenisvol contact met u hebben gehad.

5. Doorgifte van Persoonsgegevens?

Wij zullen geen Persoonsgegevens overdragen aan derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

Wij zullen bovendien geen Persoonsgegevens overdragen aan derden die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden dan met uw toestemming. Deze toestemming is niet vereist indien:

de gegevens worden bezorgd aan Verbonden Vennootschappen;
indien de betreffende gegevens noodzakelijk zijn om werknemers, agenten, onderaannemers, leveranciers en commerciële partners toe te laten om een dienst te leveren of een taak te volbrengen in de naam van STROOM, waaronder doch niet beperkt tot het voorzien van marketingsupport, om marktonderzoek te verrichten of om diensten aan gebruikers te leveren;
de relevante, toepasselijke wetgeving ter zake dit oplegt of toestaat.
Iedere doorgifte van Persoonsgegevens aan een ontvanger zoals hierboven opgesomd is in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

Wij zorgen ervoor dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de ontvangers de Persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor doeleinden anders dan de in artikel 2 limitatief opgesomde doeleinden en dat deze ontvangers voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen ter bescherming van deze gegevens.

Teneinde de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen, zullen wij steeds een verwerkersovereenkomst sluiten met bovengenoemde ontvangers.

Wij zullen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de werknemers en medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens, deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen onder de vigerende privacywetgeving.

6. Rechten van het datasubject

Op grond van zowel de Belgische wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens als de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679 heeft u de hierna beschreven rechten. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen vergezeld van een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart naar privacy@stroomrecruitment.com.

Wij zullen u binnen een termijn van één (1) maand na ontvangst van het verzoek informeren over de actie die zal worden ondernomen. Deze termijn kan evenwel verlengd worden tot maximaal drie (3) maanden, in welk geval u binnen één (1) maand na het oorspronkelijke verzoek over de redenen van deze vertraging wordt geïnformeerd.

Het recht op toegang tot Persoonsgegevens
U heeft het recht om ons op te dragen om alle Persoonsgegevens te verstrekken die wij over u bewaren, op voorwaarde dat de rechten van andere betrokkenen niet worden aangetast.

Het recht op rectificatie van de Persoonsgegevens
Wij vragen u vriendelijk om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens in onze database zo juist en volledig mogelijk zijn. Indien u van mening bent dat de aan ons verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, wordt u verzocht ons hiervan op de hoogte te brengen zoals hierboven beschreven. Wij zullen uw Persoonsgegevens alsdan zo snel als mogelijk verbeteren of aanvullen.

Het recht om Persoonsgegevens te wissen
U heeft het recht om uw Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen in volgende gevallen:

 • indien het niet langer noodzakelijk is om de Persoonsgegevens te bewaren met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • in geval van intrekking van de toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking;
 • de verwerking die bedoeld is voor direct marketing; en
 • indien de Persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.

Er zijn echter bepaalde algemene uitsluitingen op het recht om te wissen. Die algemene uitsluitingen omvatten de gevallen waar verwerking noodzakelijk is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het naleven van een wettelijke verplichting; of
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Het recht om de verwerking van Persoonsgegevens te beperken
In de volgende gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken:

 • voor het betwisten van de juistheid van uw Persoonsgegevens;
 • wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de Persoonsgegevens worden gewist; of
 • indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Indien de verwerking op basis hiervan wordt beperkt, kunnen we uw Persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen de gegevens echter slechts verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of voor redenen van wezenlijk openbaar belang.

Het recht op bezwaar
U heeft het recht om zich te verzetten tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Het recht op gegevensoverdracht (“data portability”)
Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdracht, zullen wij de Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm doorgeven aan een gegevensverantwoordelijke van uw keuze.

Het recht om toestemming in te trekken
In de mate dat de wettelijke basis voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens uw toestemming is, heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Deze intrekking heeft evenwel geen invloed op het rechtmatig karakter van de verwerking die heeft plaatsgevonden voor de intrekking.

Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit
U kan te allen tijde contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of door een schriftelijke aanvraag te richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

7. Third party links

De Website kan links bevatten naar websites van derde partijen die niet worden beheerd door ons. Hoewel wij ons best zullen doen om te verzekeren dat zulke links op de Website enkel zullen leiden naar websites die dezelfde veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorwaarden hanteren als STROOM, zullen wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens, waaronder ook Persoonsgegevens, die u meedeelt op zulke websites nadat u de Website heeft verlaten. Voordat u persoonlijke informatie vrijgeeft, raden wij u aan om de privacyverklaring, indien die al bestaat, van de betreffende website te consulteren en voorzichtig te handelen.

Als gebruiker erkent u uitdrukkelijk dat elke informatie die u deelt via een applicatie of softwareprogramma dat ervoor zorgt dat de informatie wordt gedeeld (bijvoorbeeld via sociale mediakanalen, via blogs, fora of discussiepagina’s), publiek wordt bekendgemaakt. Dit in overweging nemende, is het zeer belangrijk dat u voorzorgsmaatregelen neemt en uw gezond verstand gebruikt met betrekking tot de informatie die u op zulke applicaties of softwareprogramma’s plaatst en dat u inziet dat deze publieke bekendmaking tot gevolg heeft dat anderen zich toegang kunnen verschaffen tot uw informatie.

8. Cookies

STROOM maakt gebruik van “cookies” telkens wanneer u gebruik maakt van de Website. Een “cookie” is informatie die via de server naar uw toestel wordt verzonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van het toestel. Cookies helpen STROOM om uw toestel te herkennen wanneer u de Website gebruikt. Op die manier wordt STROOM in staat gesteld om de verwerking gebruiksvriendelijker te maken en u een gepersonaliseerde service te bieden.

U kan het gebruik van cookies weigeren indien uw internetbrowser dit toelaat, maar dit kan een ernstige impact hebben op de goede werking van de Website.